Descendants of Jesse Wicker
submitted by Damon Wicker

1 Jesse Wicker 1830 -

.. +Eliza Hayes 1827 -

......... 2 Robert Wicker 1844 -

............. +Florence ??? 1843 -

.................... 3 Susanna Wicker 1864 -

........................ +Floyd Morris

.................... 3 Jessee Wicker 1865 -

........................ +Nancy ??? 1868 -

............................... 4 Linville Wicker 1892 - 1962

................................... +Liza Campbell 1896 - 1979

........................................... 5 Otis Wicker 1911 -

........................................... 5 Columbus Wicker 1918 - 1994

............................... 4 Troy Wicker 1891 - 1965

................................... +Dollie Bradley 1900 -

........................................... 5 Margaret Wicker 1919 -

............................... 4 Markis Wicker 1899 -

............................... 4 Minda Wicker 1899 -

................................... +James Patton 1896 -

............................... 4 John Wicker 1903 -

................................... +Flossie Hicks 1913 -

............................... 4 David Wicker 1905 - 1950

............................... 4 Ellis Wicker 1908 -

............................... 4 Dove Wicker 1910 -

.................... 3 Nancy Jane Wicker 1867 -

........................ +Albert Hicks 1875 -

............................... 4 Alifura Hicks

............................... 4 Mary Hicks

............................... 4 Dolly Hicks

............................... 4 Irvin Hicks 1904 -

............................... 4 Allen Hicks 1906 -

............................... 4 Millie Hicks 1908 -

............................... 4 Margaret Hicks 1911 -

............................... 4 Billy Hicks 1913 -

............................... 4 Maris Hicks 1915 -

............................... 4 Mints Hicks 1918 -

.................... 3 Savanna Wicker 1869 -

........................ +Willy Conley

......... 2 John Wicker 1848 -

............. +Artie Triplett 1868 - 1918

.................... 3 [9] Rob Wicker 1882 - 1939

........................ +[10] Naoma Hicks 1882 -

.................... *2nd Wife of [9] Rob Wicker:

........................ +[11] Virgie Wicker 1893 -

............................... 4 [12] Hagar Wicker 1916 - 1968

................................... +[13] Mabel Watts

........................................... 5 [14] Cody Wicker

........................................... 5 [15] Coley Vernon Wicker

........................................... 5 [16] Robert Dewey Wicker

........................................... 5 [17] Manford Kelly Wicker

........................................... 5 [18] Edward Wicker

........................................... 5 [19] Shelby Jean Wicker

........................................... 5 [20] Magaine Wicker

........................................... 5 [21] Shirly Ann Wicker

........................................... 5 [22] Phillis Sue Wicker

........................................... 5 [23] Mary Wicker

........................................... 5 [24] Mabel Doris Wicker

............................... 4 [25] Elmer Ray Wicker

................................... +[26] Sarah Campbell

........................................... 5 [27] Elmer Ray Wicker

........................................... 5 [28] Timothy Wicker

........................................... 5 [29] Wayne Wicker

............................... 4 [30] Henry Wicker

............................... 4 [31] Mitchell Wicker 1926 - 1983

................................... +[32] Martha ???

........................................... 5 [33] Mitchell Wicker

........................................... 5 [34] Gary Wicker

........................................... 5 [35] Connie Wicker

............................... 4 [36] Coley Wicker 1914 - 1933

............................... 4 [37] Flossie Wicker

................................... +[38] Corkey Corkhill

........................................... 5 [39] Bobbie Corkhill

........................................... 5 [40] Linda Corkhill

........................................... 5 [41] Peggy Corkhill

............................... 4 [42] Minnie Wicker 1912 -

................................... +[43] Kirk Triplett

........................................... 5 [44] Doris Wanda Wicker

........................................... 5 [45] Janice Wicker

........................................... 5 [46] Rochella Wicker

........................................... 5 [47] Rozella Wicker

........................................... 5 [48] Flossie Wicker

............................... 4 [49] Lonzo Wicker 1924 - 1926

............................... 4 [50] Carrie Wicker 1917 -

................................... +[51] Cody Watts

........................................... 5 [52] Ray Watts

........................................... 5 [53] Oakey Watts

........................................... 5 [54] Jaster Watts

........................................... 5 [55] Rubin Watts

........................................... 5 [56] Carl Watts

........................................... 5 [57] Ila Watts

........................................... 5 [58] Betty Joe Watts

........................................... 5 [59] Locercia Watts

........................................... 5 [60] Mabel Watts

........................................... 5 [61] infant Watts

........................................... 5 [62] Otis Watts

.................... 3 [63] Lace Wicker 1885 - 1964

........................ +[64] Polly Smith 1886 -

............................... 4 [1] Ocie Wicker 1906 -

................................... +[2] William Collins 1897 -

............................... 4 [3] Arthur Wicker 1906 - 1971

............................... 4 [4] Edgle Wicker 1910 - 1983

................................... +[5] Corda Tuttle 1904 - 1997

........................................... 5 [6] William Lee 1930 - 1950

............................... 4 [7] Tom Wicker 1906 - 1971

................................... +[8] Cassie Whitt

.................... *2nd Wife of [63] Lace Wicker:

........................ +[65] Minnie Chaffins

............................... 4 [1] Ocie Wicker 1906 -

................................... +[2] William Collins 1897 -

............................... 4 [3] Arthur Wicker 1906 - 1971

............................... 4 [4] Edgle Wicker 1910 - 1983

................................... +[5] Corda Tuttle 1904 - 1997

........................................... 5 [6] William Lee 1930 - 1950

............................... 4 [7] Tom Wicker 1906 - 1971

................................... +[8] Cassie Whitt

............................... 4 [66] Virgil Wicker 1917 - 1989

.................... 3 [67] John C Wicker 1898 -

........................ +[68] Eva Hoover 1904 -

.................... 3 [69] Critt Wicker 1901 - 1972

........................ +[70] Artie Hunter 1909 -

.................... 3 [71] Elliot Wicker 1907 - 1986

........................ +[72] Bettie Hicks 1909 -

.................... 3 [73] Wesley Wicker 1880 - 1932

........................ +[74] Sally Triplett 1878 - 1930

............................... 4 [75] Bill Wicker 1903 - 1940

................................... +[76] Fannie Hunter

............................... 4 [77] Mart Wicker 1897 -

................................... +[78] Rosa Whitt 1896 -

........................................... 5 [79] Alta Wicker 1920 -

............................... 4 [80] David Wicker 1899 -

............................... 4 [81] Biddie Wicker 1902 -

................................... +[82] Troy Chaffins 1902 -

............................... 4 [83] Sullivan Wicker 1903 -

............................... 4 [84] Russell Wicker 1905 - 1974

............................... 4 [85] Sares Wicker 1906 -

............................... 4 [86] Laura Wicker 1908 -

................................... +[87] Bill Smith 1907 -

............................... 4 [88] Nellie Wicker 1907 - 1959

............................... 4 [89] Gale Wicker 1912 -

............................... 4 [90] Teddy Wicker 1913 -

.................... 3 [91] Marion Wicker 1886 - 1955

........................ +[92] Liney Dudley

............................... 4 [93] Lu?? Wicker 1898 -

............................... 4 [94] Early Wicker 1906 -

.................... 3 [95] Bee Wicker 1888 - 1981

........................ +[96] Rosa Beth ???

............................... 4 [97] Gypsy Wicker 1911 -

............................... 4 [98] Ellen Wicker 1913 -

............................... 4 [99] Lucy Wicker 1915 -

............................... 4 [100] Tom Wicker 1915 -

............................... 4 [101] Lynn Wicker

.................... 3 [102] Jim P Wicker

.................... 3 [103] Lee Wicker 1905 - 1955

........................ +[104] Dorie Chaffins

.................... 3 [105] Rachel Wicker 1903 -

........................ +[106] Maynard Hoover 1903 -

.................... 3 [107] Pearly Wicker 1905 -

........................ +[108] Louis Hunter 1900 - 1932

.................... 3 [109] Dollie Wicker 1906 -

........................ +[110] Tom Tuttle

.................... 3 [111] Liza Wicker

.................... 3 [112] Mandy Wicker

.................... 3 [113] Lissie Wicker

.................... 3 [114] Alex Wicker 1877 - 1947

........................ +[115] Rhoda Triplett

............................... 4 [116] Adam Wicker 1903 - 1926

................................... +[117] Rosa Chaffins 1900 -

............................... 4 [118] Bee Wicker 1900 -

............................... 4 [119] Bettie Wicker 1905 -

................................... +[120] Adam Smith 1892 -

............................... 4 [121] Herbert Wicker 1906 - 1928

............................... 4 [122] Ivan Wicker 1912 -

............................... 4 [123] Jesse Wicker 1916 -

............................... 4 [124] Joseph Wicker 1917 -

............................... 4 [125] William Wicker 1920 -

............................... 4 [126] Eva Wicker 1901 -

................................... +[127] Frank Triplett 1897 -

.................... 3 [128] Poca Wicker 1890 - 1963

........................ +[129] Enock Hicks 1887 - 1958

............................... 4 [130] Lula Hicks 1908 -

............................... 4 [131] Hester Hicks 1911 -

............................... 4 [132] Elisha Hicks 1913 -

............................... 4 [133] Melda Hicks 1914 -

............................... 4 [134] Lonnie Hicks 1917 -

............................... 4 [135] John Hicks 1920 -

.................... 3 [136] Ellen Wicker

........................ +[137] Andrew Mosley

......... *2nd Wife of John Wicker:

............. +Rebecca ??? 1845 -

.................... 3 [9] Rob Wicker 1882 - 1939

........................ +[10] Naoma Hicks 1882 -

.................... *2nd Wife of [9] Rob Wicker:

........................ +[11] Virgie Wicker 1893 -

............................... 4 [12] Hagar Wicker 1916 - 1968

................................... +[13] Mabel Watts

........................................... 5 [14] Cody Wicker

........................................... 5 [15] Coley Vernon Wicker

........................................... 5 [16] Robert Dewey Wicker

........................................... 5 [17] Manford Kelly Wicker

........................................... 5 [18] Edward Wicker

........................................... 5 [19] Shelby Jean Wicker

........................................... 5 [20] Magaine Wicker

........................................... 5 [21] Shirly Ann Wicker

........................................... 5 [22] Phillis Sue Wicker

........................................... 5 [23] Mary Wicker

........................................... 5 [24] Mabel Doris Wicker

............................... 4 [25] Elmer Ray Wicker

................................... +[26] Sarah Campbell

........................................... 5 [27] Elmer Ray Wicker

........................................... 5 [28] Timothy Wicker

........................................... 5 [29] Wayne Wicker

............................... 4 [30] Henry Wicker

............................... 4 [31] Mitchell Wicker 1926 - 1983

................................... +[32] Martha ???

........................................... 5 [33] Mitchell Wicker

........................................... 5 [34] Gary Wicker

........................................... 5 [35] Connie Wicker

............................... 4 [36] Coley Wicker 1914 - 1933

............................... 4 [37] Flossie Wicker

................................... +[38] Corkey Corkhill

........................................... 5 [39] Bobbie Corkhill

........................................... 5 [40] Linda Corkhill

........................................... 5 [41] Peggy Corkhill

............................... 4 [42] Minnie Wicker 1912 -

................................... +[43] Kirk Triplett

........................................... 5 [44] Doris Wanda Wicker

........................................... 5 [45] Janice Wicker

........................................... 5 [46] Rochella Wicker

........................................... 5 [47] Rozella Wicker

........................................... 5 [48] Flossie Wicker

............................... 4 [49] Lonzo Wicker 1924 - 1926

............................... 4 [50] Carrie Wicker 1917 -

................................... +[51] Cody Watts

........................................... 5 [52] Ray Watts

........................................... 5 [53] Oakey Watts

........................................... 5 [54] Jaster Watts

........................................... 5 [55] Rubin Watts

........................................... 5 [56] Carl Watts

........................................... 5 [57] Ila Watts

........................................... 5 [58] Betty Joe Watts

........................................... 5 [59] Locercia Watts

........................................... 5 [60] Mabel Watts

........................................... 5 [61] infant Watts

........................................... 5 [62] Otis Watts

.................... 3 [63] Lace Wicker 1885 - 1964

........................ +[64] Polly Smith 1886 -

............................... 4 [1] Ocie Wicker 1906 -

................................... +[2] William Collins 1897 -

............................... 4 [3] Arthur Wicker 1906 - 1971

............................... 4 [4] Edgle Wicker 1910 - 1983

................................... +[5] Corda Tuttle 1904 - 1997

........................................... 5 [6] William Lee 1930 - 1950

............................... 4 [7] Tom Wicker 1906 - 1971

................................... +[8] Cassie Whitt

.................... *2nd Wife of [63] Lace Wicker:

........................ +[65] Minnie Chaffins

............................... 4 [1] Ocie Wicker 1906 -

................................... +[2] William Collins 1897 -

............................... 4 [3] Arthur Wicker 1906 - 1971

............................... 4 [4] Edgle Wicker 1910 - 1983

................................... +[5] Corda Tuttle 1904 - 1997

........................................... 5 [6] William Lee 1930 - 1950

............................... 4 [7] Tom Wicker 1906 - 1971

................................... +[8] Cassie Whitt

............................... 4 [66] Virgil Wicker 1917 - 1989

.................... 3 [67] John C Wicker 1898 -

........................ +[68] Eva Hoover 1904 -

.................... 3 [69] Critt Wicker 1901 - 1972

........................ +[70] Artie Hunter 1909 -

.................... 3 [71] Elliot Wicker 1907 - 1986

........................ +[72] Bettie Hicks 1909 -

.................... 3 [73] Wesley Wicker 1880 - 1932

........................ +[74] Sally Triplett 1878 - 1930

............................... 4 [75] Bill Wicker 1903 - 1940

................................... +[76] Fannie Hunter

............................... 4 [77] Mart Wicker 1897 -

................................... +[78] Rosa Whitt 1896 -

........................................... 5 [79] Alta Wicker 1920 -

............................... 4 [80] David Wicker 1899 -

............................... 4 [81] Biddie Wicker 1902 -

................................... +[82] Troy Chaffins 1902 -

............................... 4 [83] Sullivan Wicker 1903 -

............................... 4 [84] Russell Wicker 1905 - 1974

............................... 4 [85] Sares Wicker 1906 -

............................... 4 [86] Laura Wicker 1908 -

................................... +[87] Bill Smith 1907 -

............................... 4 [88] Nellie Wicker 1907 - 1959

............................... 4 [89] Gale Wicker 1912 -

............................... 4 [90] Teddy Wicker 1913 -

.................... 3 [91] Marion Wicker 1886 - 1955

........................ +[92] Liney Dudley

............................... 4 [93] Lu?? Wicker 1898 -

............................... 4 [94] Early Wicker 1906 -

.................... 3 [95] Bee Wicker 1888 - 1981

........................ +[96] Rosa Beth ???

............................... 4 [97] Gypsy Wicker 1911 -

............................... 4 [98] Ellen Wicker 1913 -

............................... 4 [99] Lucy Wicker 1915 -

............................... 4 [100] Tom Wicker 1915 -

............................... 4 [101] Lynn Wicker

.................... 3 [102] Jim P Wicker

.................... 3 [103] Lee Wicker 1905 - 1955

........................ +[104] Dorie Chaffins

.................... 3 [105] Rachel Wicker 1903 -

........................ +[106] Maynard Hoover 1903 -

.................... 3 [107] Pearly Wicker 1905 -

........................ +[108] Louis Hunter 1900 - 1932

.................... 3 [109] Dollie Wicker 1906 -

........................ +[110] Tom Tuttle

.................... 3 [111] Liza Wicker

.................... 3 [112] Mandy Wicker

.................... 3 [113] Lissie Wicker

.................... 3 [114] Alex Wicker 1877 - 1947

........................ +[115] Rhoda Triplett

............................... 4 [116] Adam Wicker 1903 - 1926

................................... +[117] Rosa Chaffins 1900 -

............................... 4 [118] Bee Wicker 1900 -

............................... 4 [119] Bettie Wicker 1905 -

................................... +[120] Adam Smith 1892 -

............................... 4 [121] Herbert Wicker 1906 - 1928

............................... 4 [122] Ivan Wicker 1912 -

............................... 4 [123] Jesse Wicker 1916 -

............................... 4 [124] Joseph Wicker 1917 -

............................... 4 [125] William Wicker 1920 -

............................... 4 [126] Eva Wicker 1901 -

................................... +[127] Frank Triplett 1897 -

.................... 3 [128] Poca Wicker 1890 - 1963

........................ +[129] Enock Hicks 1887 - 1958

............................... 4 [130] Lula Hicks 1908 -

............................... 4 [131] Hester Hicks 1911 -

............................... 4 [132] Elisha Hicks 1913 -

............................... 4 [133] Melda Hicks 1914 -

............................... 4 [134] Lonnie Hicks 1917 -

............................... 4 [135] John Hicks 1920 -

.................... 3 [136] Ellen Wicker

........................ +[137] Andrew Mosley

......... *3rd Wife of John Wicker:

............. +Elizabeth Hunter

......... 2 Mary Wicker 1849 -

............. +John Chafins

.................... 3 Eliza Jane Chafins 1878 - 1947

........................ +Ezekiel Click 1866 - 1966

............................... 4 Frank Click 1897 - 1973

................................... +Virgie Huff 1902 - 1989

........................................... 5 Wanda Lee Click 1926 - 1990

........................................... 5 Holly Click 1919 - 1919

........................................... 5 Glen Click 1928 - 1995

.................... *2nd Husband of Eliza Jane Chafins:

........................ +Hence Hicks 1878 -

............................... 4 Richard E Hicks 1901 -

.................... 3 Irena Chafins 1873 -

.................... 3 Robert Chafins 1875 -

.................... 3 William C Chafins 1879 -

......... *2nd Husband of Mary Wicker:

............. +William Martin

......... 2 Armati Wicker 1857 -

......... 2 Elizabeth Wicker 1851 -

......... 2 Daniel Wicker 1856 -

............. +Sarah Darcas Stephens 1857 - 1914

.................... 3 Julia Wicker 1886 -

........................ +Robert D Martin

.................... 3 Mart Wicker 1882 - 1966

........................ +Phoebie Flaynor Keathley 1881 - 1962

............................... 4 Isaac Wicker 1907 - 1939

................................... +Sadie E Howell 1913 -

........................................... 5 Lloyd Pervis Wicker

............................................... +Ruby ???

........................................... 5 Sennie Flaynor Wicker

........................................... 5 Sarah Darcus Wicker

........................................... 5 Anthony C Wicker

............................... 4 Marvin Claude Wicker 1908 - 1985

................................... +Melvina Hunter 1913 -

........................................... 5 Mart Ross Wicker

............................................... +Carrie Hall

...................................................... 6 Jimmy D Wicker

...................................................... 6 Billy Wicker

...................................................... 6 Stacy D Wicker

...................................................... 6 Tim Wicker

...................................................... 6 Mary Wicker

...................................................... 6 Clinton Wicker

...................................................... 6 Fred Wicker

...................................................... 6 Johnie Wicker

...................................................... 6 Tammie Wicker

...................................................... 6 Ammie Wicker

...................................................... 6 George Wicker

........................................... 5 Cloia Mae Wicker 1932 - 1994

............................................... +Emmitt Wade Howell 1926 - 1986

...................................................... 6 Goldra Howell 1947 -

.......................................................... +Ron Kotlarek

................................................................. 7 Dori Lynn Kotlarek 1967 -

..................................................................... +Steven Baker

............................................................................ 8 Courtney Baker 1990 -

...................................................... *2nd Husband of Goldra Howell:

.......................................................... +Robert Dahns

...................................................... 6 Jewel D Howell 1949 -

.......................................................... +??? Brock

................................................................. 7 Rebecca Brock 1967 -

..................................................................... +Donald Schmitt 1967 -

...................................................... *2nd Husband of Jewel D Howell:

.......................................................... +Forest Martin 1956 -

................................................................. 7 Karen Martin 1978 -

................................................................. 7 Forest Martin Jr 1981 -

...................................................... 6 Hildred Iris Howell 1951 -

................................................................. 7 Emmitt Duane Howell 1978 -

............................................................................ 8 Linsey Mae Howell 1995 -

........................................... 5 Anthony (NMN) Wicker

............................................... +Janet Stapleton

...................................................... 6 Tony Franklin Wicker

...................................................... 6 Sherri Diane Wicker

...................................................... 6 Billy D Wicker

...................................................... 6 David E Wicker

........................................... *2nd Wife of Anthony (NMN) Wicker:

............................................... +Lynda Lou Jarrett

...................................................... 6 Steven Lee Wicker 1968 -

...................................................... 6 Damon Ray Wicker 1970 -

........................................... 5 Mary Virginia Wicker 1936 - 1986

............................................... +James Elmer Ousley 1933 -

...................................................... 6 Janet Sue Ousley 1954 -

...................................................... 6 Loretta Ousley

...................................................... 6 Ronnie Ousley

...................................................... 6 Darrel Ousley

...................................................... 6 Carol Ousley

...................................................... 6 Aldifay Ousley

........................................... 5 Annette Wicker

............................................... +Clyde Hall

...................................................... 6 Loretta Hall

...................................................... 6 Rita Hall

...................................................... 6 Stacy Hall

........................................... 5 Hazor M Wicker

............................................... +William Akers

...................................................... 6 Willa Akers

...................................................... 6 Revie Akers

........................................... 5 Mandy M Wicker

............................................... +Randoff Bartley

...................................................... 6 Ginny Mae Bartley

...................................................... 6 Cathy Bartley

...................................................... 6 Ruth Bartley

........................................... 5 Christine Wicker

........................................... 5 Opel Jean Wicker

........................................... 5 Geraldine Wicker

........................................... 5 Marvin Wicker

............................... 4 Ed Ross Wicker 1917 -

................................... +Ally Mitchell

........................................... 5 Ovene Wicker

........................................... 5 Carl E Wicker

........................................... 5 Irene Wicker

........................................... 5 Robert Wicker

........................................... 5 Barb Wicker

........................................... 5 Joyce Wicker

............................... 4 Carl Wicker 1913 - 1986

................................... +Evia ???

........................................... 5 Daniel Wicker

........................................... 5 Carroline Wicker

........................................... 5 Phillis Wicker

............................... 4 Sarah Wicker 1920 -

................................... +Russell Hall

........................................... 5 Joenal Hall

........................................... 5 Natilee Hall

........................................... 5 Mary Lynn Hall

............................... 4 Hazor MaeBeth Wicker 1911 - 1916

.................... 3 Ora Wicker 1888 -

........................ +Ballard Hicks

.................... 3 [11] Virgie Wicker 1893 -

........................ +[9] Rob Wicker 1882 - 1939

............................... 4 [12] Hagar Wicker 1916 - 1968

................................... +[13] Mabel Watts

........................................... 5 [14] Cody Wicker

........................................... 5 [15] Coley Vernon Wicker

........................................... 5 [16] Robert Dewey Wicker

........................................... 5 [17] Manford Kelly Wicker

........................................... 5 [18] Edward Wicker

........................................... 5 [19] Shelby Jean Wicker

........................................... 5 [20] Magaine Wicker

........................................... 5 [21] Shirly Ann Wicker

........................................... 5 [22] Phillis Sue Wicker

........................................... 5 [23] Mary Wicker

........................................... 5 [24] Mabel Doris Wicker

............................... 4 [25] Elmer Ray Wicker

................................... +[26] Sarah Campbell

........................................... 5 [27] Elmer Ray Wicker

........................................... 5 [28] Timothy Wicker

........................................... 5 [29] Wayne Wicker

............................... 4 [30] Henry Wicker

............................... 4 [31] Mitchell Wicker 1926 - 1983

................................... +[32] Martha ???

........................................... 5 [33] Mitchell Wicker

........................................... 5 [34] Gary Wicker

........................................... 5 [35] Connie Wicker

............................... 4 [36] Coley Wicker 1914 - 1933

............................... 4 [37] Flossie Wicker

................................... +[38] Corkey Corkhill

........................................... 5 [39] Bobbie Corkhill

........................................... 5 [40] Linda Corkhill

........................................... 5 [41] Peggy Corkhill

............................... 4 [42] Minnie Wicker 1912 -

................................... +[43] Kirk Triplett

........................................... 5 [44] Doris Wanda Wicker

........................................... 5 [45] Janice Wicker

........................................... 5 [46] Rochella Wicker

........................................... 5 [47] Rozella Wicker

........................................... 5 [48] Flossie Wicker

............................... 4 [49] Lonzo Wicker 1924 - 1926

............................... 4 [50] Carrie Wicker 1917 -

................................... +[51] Cody Watts

........................................... 5 [52] Ray Watts

........................................... 5 [53] Oakey Watts

........................................... 5 [54] Jaster Watts

........................................... 5 [55] Rubin Watts

........................................... 5 [56] Carl Watts

........................................... 5 [57] Ila Watts

........................................... 5 [58] Betty Joe Watts

........................................... 5 [59] Locercia Watts

........................................... 5 [60] Mabel Watts

........................................... 5 [61] infant Watts

........................................... 5 [62] Otis Watts

.................... 3 Josephas Wicker 1896 -

........................ +Arizona Keathley 1901 -

............................... 4 Willie Wicker

.................... 3 Mary Wicker 1897 -

.................... 3 Mertie Wicker

........................ +Elisha Triplett

.................... 3 James Wicker

.................... 3 Cleophus Wicker 1890 -

........................ +Maggie Patrick 1893 -

............................... 4 Gladis Wicker

............................... 4 Marie Wicker

............................... 4 Opel Wicker

............................... 4 Hazel Wicker

............................... 4 Wilson Wicker

............................... 4 Dan Wicker

............................... 4 Virgil Wicker

................................... +Ellen ???

........................................... 5 Stillborn son 1947 - 1947

............................... 4 Edd Wicker

.................... 3 George Wicker 1877 -

........................ +Malilissa Triplett 1890 -

............................... 4 Laurence Wicker 1910 -

............................... 4 Kenneth Wicker 1913 -

............................... 4 Ted Wicker 1915 - 1997

............................... 4 Nancy Wicker 1915 -

............................... 4 Julian Wicker 1916 -

............................... 4 Gracie Wicker 1917 -

............................... 4 Mary Wicker 1923 - 1949

................................... +Albert Ison

.................... 3 William Wicker 1876 -

........................ +Minnie J Tackitt 1890 -

............................... 4 Orpha Wicker 1909 -

............................... 4 Orville Wicker 1910 -

............................... 4 Bardell Wicker 1912 -

............................... 4 Josephus Wicker 1916 -

.................... 3 Cynthia Wicker 1878 -

......... *2nd Wife of Daniel Wicker:

............. +Ramey Sparkman 1890 -

......... 2 Annie Wicker 1859 -

............. +Francis Marion Hunter 1857 - 1932

.................... 3 Ballard Hunter 1880 - 1943

........................ +Amanda Cox 1883 - 1972

............................... 4 French Hunter 1907 -

............................... 4 Violet Hunter 1908 -

............................... 4 Anis Hunter 1909 -

............................... 4 Flossie Hunter 1910 - 1912

............................... 4 Elsie Hunter 1914 -

............................... 4 Mable Hunter 1917 -

.................... 3 Elzie Hunter 1882 -

........................ +Causby ??? 1881 -

............................... 4 Nora Hunter 1901 -

............................... 4 Mint Hunter 1904 -

............................... 4 Alice Hunter 1906 -

............................... 4 Troy Hunter 1908 -

.................... 3 Daniel Hunter 1878 - 1962

........................ +Julia Gearheart 1882 - 1969

............................... 4 [108] Louis Hunter 1900 - 1932

................................... +[107] Pearly Wicker 1905 -

............................... 4 Simon Hunter 1902 - 1989

............................... 4 Chester Hunter 1904 - 1924

............................... 4 Annie Hunter 1907 -

............................... 4 Rausie Hunter 1910 -

.................... *2nd Wife of Daniel Hunter:

........................ +Kendall Hunter 1915 - 1917

......... 2 William Wicker 1865 -

............. +Milly Davis 1864 -

.................... 3 Cora Wicker 1884 -

.................... 3 Melville Wicker 1885 -

.................... 3 James B Wicker 1888 -

........................ +Bessie Smith 1899 -

.................... 3 Calvin Wicker 1889 -

.................... 3 Nora Wicker 1891 -

........................ +Sid Hayes

............................... 4 Wilma Hayes

............................... 4 Charles Hayes

.................... 3 Anna Wicker 1893 -

.................... 3 Wallie Wicker 1895 -

.................... 3 Alfonzo Wicker 1899 - 1982

........................ +Florence Wolf 1900 -

.................... 3 Homer Wicker 1900 -

........................ +Virgie Fitzpatrick 1903 -

.................... 3 Gracie Wicker 1904 -

........................ +Huey Bays 1894 -

.................... 3 Edgil Wicker 1907 - 1966

........................ +Minnie Griffith 1908 -

......... 2 Robin Wicker 1847 -

............. +Vella Frazier 1863 -

.................... 3 Dollie Wicker 1907 -

.................... 3 Sada Wicker 1910 -

.................... 3 Woodrow Wicker 1912 -

.................... 3 Vada Wicker 1914 -

.................... 3 Alma Wicker 1896 -